انتخاب شرکت های ماینرمشخصات و دانلود فریمور ماینر s9j

نام فایل حجم فایل توضیحات تاریخ انتشار عملیات
Antminer-S9j-xilinx-201907311617-autofreq-user-Update2UBI-NF-sig.tar.gz 41.47MB مشخصات و دانلود فریمور ماینر s9j 2019-08-15
مشخصات و دانلود فریمور ماینر s9j

نام فایل حجم فایل توضیحات تاریخ انتشار عملیات
Antminer-S9j-xilinx-201907302056-autofreq-user-Update2UBI-NF-sig.tar.gz 42.18MB مشخصات و دانلود فریمور ماینر s9j 2019-08-08
مشخصات و دانلود فریمور ماینر s9j

نام فایل حجم فایل توضیحات تاریخ انتشار عملیات
Antminer-S9j-xilinx-201811301411-autofreq-user-Update2UBI-NF.tar.gz 41.47MB مشخصات و دانلود فریمور ماینر s9j 2018-11-27
مشخصات و دانلود فریمور ماینر s9j

نام فایل حجم فایل توضیحات تاریخ انتشار عملیات
Antminer-S9j-all-201811071118-autofreq-user-Update2UBI-NF.tar.gz 60.97MB مشخصات و دانلود فریمور ماینر s9j 2018-11-08
مشخصات و دانلود فریمور ماینر s9j

نام فایل حجم فایل توضیحات تاریخ انتشار عملیات
Antminer-S9j-all-201807131046-autofreq-user-Update2UBI-NF.tar.gz 60.79MB مشخصات و دانلود فریمور ماینر s9j 2018-08-30
مشخصات و دانلود فریمور ماینر s9j