انواع خازن دستگاه ماینر

خازن دستگاه ماینر در گروه قطعات الکترونیک ماینر، به عنوان یک وسیله الکتریکی محسوب می شود که وظیفه دارد انرژی را در خود ذخیره کند. همه ی خازن ها دارای دو صفحه فلزی موازی هستند که در میان آن یک صفحه عایق قرار می گیرد، این صفحه عایق، دی الکتریک نام دارد. خازن به عنوان فیلتر در مدار دستگاه ماینر مورد استفاده قرار می گیرد، به صورتی که خازن ها شاخص های جریان را اصلاح می کند و موجب تغییر فرکانس جریان می شود. خازن، سیگنال های متناوب را از خود عبور می دهد ولی اجازه عبور سیگنال های مستقیم را نمی دهد. زمانی انرژی در خازن ذخیره می شود که صفحه های خازن دارای بار الکتریکی شوند. به میزان ولتاژی که خازن می تواند در خود ذخیره کند، ولتاژ خازن گفته می شود.  میزان ولتاژ بر روی بدنه خازن درج می شود، اما اگر خازنی فاقد میزان ولتاژ باشد، به منظور این می باشد که ولتاژ آن 50 ولت می باشد. زمانی که میزان ولتاژ از میزان حد استاندارد بیشتر به خازن وارد شود، باعث از بین رفتن دی الکتریک بین صفحات خازن می شود و همین مورد باعث ایجاد جرقه و در نتیجه سوختن خازن می شود.

خازن به دلیل قرارگیری در مدار الکتریکی دستگاه ماینر، مقداری انرژی الکتریکی در خود ذخیره می کند که در مواقعی که به جریان کاهش می یابد، انرژی ذخیره شده در خازن را به مدار باز می گرداند. همچنین خازن ها در مدار الکتریکی به عنوان تقویت کننده جریان هم مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین در نظر داشته باشید اختلاف پتانسیل موجود در خازن باعث جداسازی بارهای الکتریکی از یکدیگر می شوند. واحد اندازه گیری انواع خازن فاراد می باشد و نماد اختصاری آن F می باشد. اکثریت مدارهای الکتریکی به میزان انرژی کمتر از 1 فاراد نیاز دارند. پس در این صورت انرژی در مدارهای الکتریکی دستگاه ماینر از واحدهای کمتر از پیکوفاراد استفاده می کند.