خانه
ثبت نام / ورود
مقایسه ماینر
سبد خرید
دیدگاه ها

مصوبات وزارت نیرو برای استخراج رمز ارز


مصوبه مورخ: 16-01-1400

 

مصوبه مورخ: 29-09-1400

 

مصوبه مورخ: 20-12-1401

 


نحوه دریافت برق مراکز استخراج رمز ارز

مراکز استخراج رمز ارز از 5 طریق میتوانند نسبت به تامین برق واحد خود اقدام کنند.

1- اتصال به شبکه و خرید انرژی الگتریکی از شرکت های برق

در این حالت واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابلاغی وزارت نیرو و مشروط به رعایت موارد زیر خواهد بود انشعاب با قدرت ۳۰ تا ۲۵۰ کیلووات از طریق نصب پست فشار متوسط به هزینه متقاضی واگذار میشود انشعاب با قدرت یک مگاوات و بیشتر از طریق فیدر اختصاصی واگذار میشود.
تغییر کاربری انشعاب های موجود به منظور فعالیت برای استخراج رمزارزها مشروط به اصلاح مجوز موجود و یا ابطال آن و اعطای مجوز جدید امکان پذیر است.
تفکیک تمام یا بخشی از انشعاب موجود جهت تخصیص بخشی از قدرت برای استخراج رمزارزها تنها در صورت صدور و ارائه مجوز مجزا جداسازی کامل مکان مختص استخراج رمز ارز و تفکیک کامل شبکه برق داخلی (تا سقف ظرفیت مجاز برای بهره برداری استخراج رمز ارز میسر است.
در کلیه حالات شرکت برق موظف است نسبت به نصب وسایل اندازه گیری هوشمند به هزینه متقاضی اقدام کند.

2- تامین برق بااحداث و بهره برداری از نیروگاه های حرارتی خارچ از شبکه
در این حالت

متقاضی میتواند با انجام سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت تولید برق از نیروگاههای حرارتی خارج از شبکه نسبت به تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز خود اقدام نماید.

صرف نظر از اتصال یا عدم اتصال نیروگاه حرارتی به شبکه فرایند سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت نیروگاهی تابع مقررات جاری وزارت نیرو میباشد.

در صورت درخواست ،متقاضی شرکتهای برق مجازند با رعایت مفاد بند (۱-۲-۴) به مراکز استخراج رمزدار هایی که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاههای حرارتی خارج از شبکه تامین میکنند انشعاب برق جهت استخراج رمز دارایی واگذار نمایند.

3- تامین برق بااحداث و بهره برداری از نیروگاه های حرارتی با تامین سوخت از محل گاز همراه (فلز)

در این حالت

متقاضی میتواند با انجام سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت تولید برق از نیروگاههای حرارتی با تأمین سوخت از محل گاز همراه (فلر) انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را تأمین نماید.

صرف نظر از اتصال یا عدم اتصال نیروگاه حرارتی به شبکه فرایند سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت نیروگاهی تابع مقررات جاری وزارت نیرو میباشد.

در صورت درخواست متقاضی شرکتهای برق مجازند با رعایت مقام بند (۱-۲-۴) به مراکز استخراج رمزدارایی که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاههای حرارتی با تامین سوخت از محل گاز همراه فاز) تامین میکنند انشعاب برق جهت استخراج رمزدارایی واگذار نمایند.

4- تامین برق از طریق نیروگاه های تجدید پذیر جدید الاحداث

در این حالت متقاضی میتواند با احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و یا خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر جدید الاحداث که از زمان ابلاغ آیین نامه استخراج رمزداراییها مطابق مقررات مصوب وزارت نیرو به بهره برداری خواهند رسید انرژی الکتریکی مورد نیاز مرکز استخراج رمزدارایی را تأمین نماید. 

در صورت درخواست ،متقاضی شرکتهای برق مجازند با رعایت مفاد بند (۱-۲-۴) به مراکز استخراج رمزدارایی که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاههای تجدید پذیر جدید الاحداث تامین میکنند انشعاب برق جهت استخراج رمزدارایی واگذار نمایند.

5- تامین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی

در این حالت

تأمین برق مرکز استخراج رمزدارایی از طریق سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی و یا استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی الکتریکی تخصیص یافته در چارچوب آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست که به تایید سائبا رسیده باشد تامین میشود. ۴-۲-۵-۲: تأمین برق مرکز استخراج رمزدارایی در اوقات محدودیت دار صرفا در صورتی مجاز است که صرفه جویی در مصرف در اوقات محدودیت دار تحقق یابد و شبکه برای تحویل برق در نقطه مصرف با محدودیت مواجه نباشد.